Santa Lucia – Santini e Preghiera


Santa Lucia

Santa Lucia

Retro Santini
Preghiera dal Libretto – 1903

Link

VIA MATRIS _ ossia I Sette Acerbissimi Dolori _ Firenze 1899


VIA MATRIS _ ossia I Sette Acerbissimi Dolori _ Firenze Tipografia Cenniniana – 1899

#viamatris